اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ایجاد کسب و کار نوپا در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۲۰ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ایجاد کسب و کار نوپا در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۲۰ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ایجاد کسب و کار نوپا در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۲۰ بهمن ۱۳۹۸)
حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیلان (۱۹ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸)

حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیلان (۱۹ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸)

حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیلان (۱۹ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه آشنایی با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده ها در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۶ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده ها در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۶ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده ها در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۶ بهمن ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه فرهنگ کسب ارتباطات درست در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۱۴ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه فرهنگ کسب ارتباطات درست در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۱۴ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه فرهنگ کسب ارتباطات درست در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۱۴ بهمن ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه آشنایی با کسب و کار اینترنتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با کسب و کار اینترنتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با کسب و کار اینترنتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ بهمن ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه آموزشی کار گروهی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۷ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آموزشی کار گروهی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۷ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آموزشی کار گروهی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۷ بهمن ۱۳۹۸)