برگزاری اولین جلسه کارگاه آشنایی با نرم افزار Minitab در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۵ آبان ۱۳۹۷)

برگزاری اولین جلسه کارگاه آشنایی با نرم افزار Minitab در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۵ آبان ۱۳۹۷)

تعداد بازدید:۲۲۶
برگزاری اولین جلسه کارگاه آشنایی با نرم افزار Minitab در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۵ آبان ۱۳۹۷)
برگزاری اولین جلسه کارگاه آشنایی با نرم افزار Minitab در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۵ آبان ۱۳۹۷)

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی رشتمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد رشت


نظر شما :