برگزاری دومین جلسه کارگاه آشنایی با نرم افزار Minitab در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۲۲ آبان ۱۳۹۷)

برگزاری دومین جلسه کارگاه آشنایی با نرم افزار Minitab در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۲۲ آبان ۱۳۹۷)

تعداد بازدید:۱۷۴
برگزاری دومین جلسه کارگاه آشنایی با نرم افزار Minitab در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۲۲ آبان ۱۳۹۷)
برگزاری دومین جلسه کارگاه آشنایی با نرم افزار Minitab در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۲۲ آبان ۱۳۹۷)

کلید واژه ها: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


نظر شما :