نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران (۳ لغایت ۶ دی ماه ۹۷)

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران (۳ لغایت ۶ دی ماه ۹۷)

تعداد بازدید:۶۹
نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران (۳ لغایت ۶ دی ماه ۹۷)
نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران (۳ لغایت ۶ دی ماه ۹۷)

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی رشتمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


نظر شما :