برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد در سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی (اردیبهشت ۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد در سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی (اردیبهشت ۹۸)

تعداد بازدید:۱۴۷
برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد در سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی (اردیبهشت ۹۸)
برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد در سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی (اردیبهشت ۹۸)

کلید واژه ها: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد رشت دانشگاه آزاد اسلامی رشت