معرفی هسته فناور آقای عبدالرحمان اصغری زاده

معرفی هسته فناور آقای عبدالرحمان اصغری زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر هسته فناور: آقای عبدالرحمان اصغری زاده

(redshfler@gmail.com)

طراحی وساخت خاک هم زن (روتیواتور)

خلاصه ای از ایده :

کشاورزی بهتر ومکانیزه  - حذف نیروی انسانی وبهره وری بهتر راندمان بالا تولیدوخود کفایی در امر ادوات کشاورزی ایرانی در دسترس بودن این طرح چون داخلی بوده وخدمات پس از فروش

 

 ویژگیهای محصول و موارد کاربرد :

زیر و رو کردن خاک باغچه ,زیر ورو کردن خاک اطراف در ختان میوه نهالستانها وهمچنین وجین کاری بین آنها وسله شکنی خاک پای گیاهان که در عصر آبیاری ایجاد شده شخم بین کاشتهای ردیفی از جمله بادام زمینی ذرت ثویاآفتاب گردان ومحصولات مشابه شخم وزیر روکردن گیاهان گلخانه ای در بخش صیفی کاری وسبزی کاری وموارد مشابه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی به قولی عصر ارتباطات دانستن نیازهای مشتر یان تنها مزیت بر رقابتی بر برتری نبوده بلکه کار آمدی بیشتر وبهتر در عصر حاضر پیشروی بازار هستند با ارائه این محصول در بازار باعث شده که محصول ایجاد شده تبدیل به نیاز اساسی مشتریان باشد وکشاورزان ومصرف کنندگان محترم داخلی بیشتر به سمت کالاهای ایرانی رفته وباعث پیشرفت در تکنولوژی ساخت ادوات کشاورزی شود.