معرفی مرکز رشد

معرفی مرکز رشد واحدهای  فناور دانشگاه  آزاد اسلامی استان گیلان

 

هدف از ایجاد این مرکز رشد

به طور کلی هدف از ایجاد مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان فرآهم آوردن حمایت های قانونی، خدمات آموزشی و مشاوره ای جهت تسریع رشد واحد های مستقر در مرکز می باشد تا ایده های نو به محصولات تجاری تبدیل شده و همچنین از طریق نظارت مستمر بر فعالیت های واحد ها بتوان روند رشد و بهبهود عملکرد آنها را تسریع نمود. پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی مؤثر در فرایند توسعه ی فناوری و به تبع آن حمایت از ایجاد اشتغال مولد، تاثیر گذارترین مراکز در توسعه اقتصاد بر مبنای دانش در دنیا می باشند. ایجاد مراکز رشد فناوری بعنوان محیطی برای استقرار شرکت های کوچک و نوپا که متکی بر دانش هستند، می تواند امکان تجمیع و تعامل سازنده این واحدها با بازار و سایر مراکز تحقیقات کاربردی را فراهم نماید. هدف نهایی این شبکه سازی، بهره گیری از شرایط تعامل و هم افزایی مجموعه های مختلف در توسعه ی فناوری شامل کسب، تولید ، انتقال، جذب، بومی سازی و اشاعه فناوری است.

زمینه فعالیت: حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی بر مبنای مواد طبیعی

برنامه ۵ ساله: ۶۳ واحد فناور در مرحله رشد مقدماتی و رشد

موسسین: "دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت" و "پارک علم و فناوری استان گیلان"

تاریخ اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم و فناوری: ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۵