کارشناس فناوری و بازاریابی مرکز رشد

نام و نام خانوادگی: وحید رهنمای رودپشتی

شرح وظایف: 

 1.  ارزیابی و نظارت بر تهیه و تدوین برنامه کاری واحدهای فناور و ارائه مشاوره های لازم
 2. بازدید از واحدهای فناور مستقر در مرکز و بررسی فعالیت های آن ها به منظور حصول اطمینان از انطباق عملکرد واحدهای مزبور با اهداف و مقررات مرکز رشد 
 3. بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت رشد واحدهای فناور با توجه به شاخص های مربوط و به روز نگهداری آن ها 
 4. مستند سازی اطلاعات واحدهای فناور (مالی و اقتصادی، سازمانی، علمی و فناوری و...)
 5. اخذ گزارش های ادواری و پایان دوره واحدهای فناور و بررسی، تجزیه و تحلیل و اعلام نظر در مورد آنها
 6. بررسی و اعلام نظر در خصوص قطع همکاری، خاتمه، تمدید دوره و افزایش اعتبار واحدهای فناور
 7. بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از کمک ها و منابع مالی جذب شده و انطباق آن با اهداف و مقررات مرکز
 8. همکاری با سایر مدیران و کارشناسان مرکز رشد به منظور هماهنگی فعالیت های جاری مرکز رشد 
 9. ارائه پیشنهادات به منظور بهبود و توسعه امور مرکز رشد و حمایت از واحدهای فناور
 10. تهیه و ارائه گزارشات موردی و دوره ای اقدامات انجام شده
 11. انجام سایر امور محوله

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی جغرافیا گرایش روستایی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۱  آدرس پست الکترونیکی: Vahidrahnama1242[at]gmail.com

سوابق اجرایی: مسئول آزمایشگاه زراعت و حفاظت گیاهان از سال ۱۳۸۹ تاکنون

سوابق پژوهشی:

مقاله بهزاد کاویانی- امیرحسین دارابی- وحید رهنمارودپشتی

In vitro conservation of genetic resource of Tea (Camellia sinenesis L.CV.100) using storage of germplasms (Embryonic Axes and shoot tips)in Cryopreservation conditions چاپ در مجله Annals of biological Research 2012,3(7):3541-3546

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷