متصدی امور دفتری

نام نام خانوادگی : سولماز داداش زاده نمینی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی 115

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۳۹۷