نحوه جذب و استقرار

برای جذب و پذیرش در مرکز رشد پس از دانلود فایل ها و تکمیل آن به آدرس پست الکترونیک مرکز رشد (roshd[at]iaurasht.ac.ir) ارسال نمایید.

جهت استقرار هسته فناور فرم های شماره 1و2 و جهت استقرار واحد فناور فرم های شماره 3،1 و 4 را تکمیل فرمایید.

فرم شماره 1: کاربرگ اولیه پذیرش هسته و واحد فناور

فرم شماره 2: کاربرگ  پذیرش و استقرار هسته فناور

فرم شماره 3: کاربرگ  پذیرش و استقرار واحدفناور (ارائه مدارک کامل شرکت جهت درخواست استقرار واحد فناور الزامی میباشد)

فرم شماره 4: برنامه کسب و کار واحدفناور(تکمیل این فرم برای تمامی واحدها الزامی میباشد.)

 

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸