فرم ها و آئین نامه ها

فرم ها:

فرم شماره 1: کاربرگ اولیه پذیرش هسته و واحد فناور

فرم شماره 2: کاربرگ  پذیرش و استقرار هسته فناور

فرم شماره 3: کاربرگ  پذیرش و استقرار واحد فناور (ارائه مدارک کامل شرکت جهت درخواست استقرار واحد فناور الزامی میباشد)

فرم شماره 4: برنامه کسب و کار واحدفناور(تکمیل این فرم برای تمامی واحدها الزامی میباشد.)

بخشنامه ها:

 

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۶