شرایط پذیرش در مرکز رشد

در خواست واحد متقاضی استقرار بر اساس دارا بودن سه شرط زیر ارزیابی خواهد شد:

1 - داشتن ایده محوری مناسب

2 - ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد

3 - ارائه برنامه کاری متکی برشناخت بازار (Business plan)

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۶