معرفی هسته فناور خانم مهندس بیات

 

تخلیص و فرآوری قیر طبیعی